စက်ရုံခရီးစဉ်

စက်ရုံဓာတ်ပုံများ

Factory drawing
Factory drawing2

အလုပ်ရုံဓာတ်ပုံများ

Workshop drawing
11103163650
Workshop drawing1
Workshop drawing